Tietosuojaseloste

TUKIRYHMÄN VIESTINTÄ- ja MARKKINOINTIREKISTERI

Rekisterin nimi: Mikko Ohelan EU-vaalikampanjan viestintä- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä: Mikko Ohelan EU-vaalikampanjan tukiryhmä, ml. Mikko Ohela

Rekisterin yhteyshenkilö: Mikko Ohela, [email protected]

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Mikko Ohelan EU-vaalikampanjan viestintä-, kampanjointi- ja markkinointitoimenpiteet

Henkilötietojen käsittelijät: Mikko Ohelan EU-vaalikampanjan tukiryhmän vastuuhenkilöt, ml. Mikko Ohela

Henkilötietojen käsittelyn peruste: Rekisteriin liittyneiden suostumus

Rekisterin sisältämät tiedot: Mikko Ohelan tukiryhmään liittyneiden henkilötiedot: nimi, ammatti- tai muu nimike, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sosiaalisen median osoitteet) ja tietoja halukkuudesta osallistua tukiryhmän toimintaan. Mahdolliset muut henkilöiden itse lähettämät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet: Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään rekisterinpitäjän ylläpitämän verkkosivuston ja sähköpostien kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Kampanjoinnissa julkaistaan suostumuksensa antaneiden tukiryhmäläisten nimi, nimike ja paikkakunta sekä tietoja erityisestä roolista tukiryhmässä. Muutoin tukiryhmä ei luovuta rekisterin sisältämiä tietoja ulkopuolisille muulloin kuin sen ollessa tarpeellista viestinnän onnistumiseksi, ja tällöinkin henkilötietolain edellytykset huomioiden.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Verkkosivuilla, sosiaalisessa ja muussa sähköisessä mediassa julkaistujen tietojen (tukiryhmäläisten nimi, nimike ja paikkakunta, rooli tukiryhmässä, ks. yllä) tietojen julkaisua ja siirtoa EU:n ja ETA:n ulkopuolelle ei kuitenkaan voida estää.

Tietojen säilytys: Henkilötietoja säilytetään, kunnes henkilö peruuttaa suostumuksensa kuulua rekisteriin tai kunnes tukiryhmän toiminta lopetetaan.

Rekisteriin kuuluvan oikeudet: Rekisteriin kuuluvalla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti:

  • Oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä on.
  • Oikeus tietojensa korjaamiseen, täydentämiseen, poistamiseen ja tietojensa käsittelyn rajoittamiseen sekä oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
  • Oikeus peruuttaa suostumuksensa rekisteriin kuulumiseksi.
  • Oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Näitä oikeuksia koskevat pyynnöt voi lähettää rekisterin yhteyshenkilölle.